Trasovací plyn pro detekci vad potrubí

Každý defekt potrubí, povětšinou vodovodního, negativně ovlivní chod domácnosti či firmy. Ať už se jedná o havárii, či nepatrný dlouhodobý únik, požadavkem majitelů objektu je samozřejmě co nejrychlejší odstranění vady. V první řadě je však nutné nalézt místo, kde se nachází. A metoda využívající směsi vodíku a dusíku se jeví jako v současnosti nejpřesnější technologie k lokalizaci takových vad.

Detail části PVC potrubí, přívodu vody do fóliového bazénu, poškozeného mrazem

Společnost AKVAHELP METAL s 25letou tradicí projektuje, vyrábí a montuje nerezové bazény a bazénové technologie jak v privátním, tak i veřejném sektoru. Ve svém oboru stále více naráží na potřebu lokalizace problémů souvisejících s netěsnostmi vodovodního potrubí. Ať už se jedná o novostavby či starší objekty bazénových provozů, majitelé zjišťují, že dochází k úniku vody většinou až v okamžiku, kdy se ztrácí deset a více kubíků. Jedná se o riziko finanční, ale také technické. Vady způsobené vlhkostí se projevují např. na podlahách a omítkách, mnohdy dochází k navlhnutí nosných stěn a příček objektu. A v případě průniku vody po delší dobu mohou být škody skutečně rozsáhlé.

Příčiny defektů

Potrubí často praská v důsledku zámrzu vody v trubkách. Při zásypu potrubí může dojít k jeho kontaktu s kamením, které následně tlačí na materiál. Kámen tak snadno poškodí kus potrubí. Závady vznikají i pouhým opotřebením. Běžné potrubí používané třeba k bazénům leckdy těsní na principu gumového těsnění. Guma však časem degraduje a na jediné trase se může objevit hned několik netěsností. Poruchy bývají také zapříčiněny odbytými pracemi konanými narychlo (nevhodně položené potrubí, nedostatečné zhutnění...), či nedodržením pracovních postupů. Půdní podloží potrubí může být při hustších dešťových srážkách zaplaveno, což vyvolá posun půdy a zmiňované poruchy.

Rozmanitost lokalizačních metod

Ať už dojde k jakékoliv havárii, důsledkem je únik média z potrubí. Je potřeba přistoupit k dohledání místa, kde k defektu došlo. Metod k tomu sloužicích je několik. Jedna z nich je akustická, pomocí které je porucha dohledána pomocí zvukových signálů, jejichž vzdálenost od místa defektu určuje počítač. Detekovat místo poruchy je možno i náslechem „poruchového šumu” mikrofonem. Další metoda využívá optického mapování speciálními kamerami. Nebo lze potrubí prozkoumat pomocí tzv. trasovacího plynu.

Vítězí trasovací plyn

Společnost AKVAHELP METAL došla během své praxe k vyhodnocení, v němž mezi detekčními technologiemi vítězí právě užití trasovacího plynu. Během několikaleté zkušební doby nepřišli její technici do styku se situací, v níž by tato metoda selhala. Zastíní dokonce i optickou metodu, kterou předčí především v lokalizaci menších defektů. A jakým způsobem je tento druh vyhledávání prováděn?

Pracovní postup

Po příjezdu na stavbu, kde je zjištěn únik vody, dochází k ohledání parcely, či budovy a průzkumu projektových plánů (pokud jsou k dispozici). Následně je potřeba rozhodnout, které části rozvodů lze tlakovat samostatně. Druhým důležitým a nelehkým krokem je návrh postupu, jak danou větev uzavřít, jelikož mnohdy jsou větve zakončovány tryskami, které nemají závit. K tomuto jsou využívány speciální těsnicí vaky, eventuálně je potřeba přistoupit k individuálnímu řešení a výrobě speciální ucpávky. Následně je možné provedení klasické tlakové zkoušky vzduchem, která ozřejmí těsnost dané větve. Pokud je úspěšná, přistupuje se k dalším rozvodům. Leč v okamžiku, kdy pracovníci narazí na potrubí, které netěsní, přistupují k hlavní pracovní části. Do větve je vpuštěn detekční plyn.

V jediné větvi se může nacházet více defektů. V tomto bodě přichází na řadu velmi citlivý povrchový detekční snímač (nastavený na vhodnou koncentraci plynu), se kterým na povrchu manipuluje pracovník firmy. Bez nutnosti sekání či bourání tak vystopuje místo(a), kde plyn z potrubí prochází do půdy, zdiva atd. V momentě, kdy větev nelze natlakovat vůbec, znamená to, že pracovník narazil na poškození většího rázu (prasklina o velikosti cca 5 cm a více). U takto velkého poškození všechen detekční plyn uteče tímto defektem, a do dalších případných poškození se plyn již nemá šanci dostat. Proto je nutné přistoupit k bezprostřední opravě tohoto poškození a po opravě vady v dané větvi pátrat dále. Opět je vpouštěn trasovací plyn a hledá se další defekt. Takto je postupováno pořád dokola, až jsou v konkrétní větvi lokalizovány a opraveny všechny vady a potrubí vyhoví závěrečné tlakové zkoušce.

Utěsnění odtoku ze žlábku speciálním průtočným těsnícím vakem pro DN až 300 mm před tlakováním.

Složení plynu

Trasovací plyn je směsí vodíku (asi 5–15 %) a dusíku. Vodík má totiž jako nejlehčí prvek na Zemi nízkou viskozitu. Je schopen pronikat téměř jakýmkoliv materiálem (kromě nepropustných hydroizolačních fólií, kde je potřeba materiál naříznout) směrem nahoru. V místě jeho zvýšené koncentrace (tam, kde vychází netěsností v potrubí ven) je tak vysledován zmiňovaným přístrojem.

Nesnáze přináší často jen nedostatek přesných projektových plánů v místech realizačních prací, potažmo složitá dohledatelnost vedení potrubí. Je tak nemožné kopírovat na povrchu jeho trasu a hledat únik plynu. Pracovníci jsou nuceni procházet často i rozsáhlé pozemky sem tam s přístrojem v ruce a zkoumání vyžaduje o mnoho více času. Je tedy v zájmu majitele (objednavatele), aby znal alespoň hrubé umístění potrubí, ideálně v šíři 2 metrů, kdy je možné určit místo defektu efektivně s ohledem na časovou náročnost. Již pětimetrový rozptyl velmi zpomaluje pracovní postupy.

Spolehlivost a efektivita

Jedná se o velmi efektivní a spolehlivou metodu lokalizace defektu v potrubí. Třeba při zakázce v Uničově zjistili pracovníci AKVAHELP METAL, že jsou již třetí firmou, která byla o lokalizaci defektu požádána, ale která jako první dosáhla úspěšných výsledků. Předchozí společnosti neuspěly dokonce ani s optickou kamerovou metodou (která mimo jiné skýtá i riziko proražení trubky při průchodu zařízení méně proniknutelnými místy).

Nezřídka je zároveň s místem problému objasněn i primární důvod praskání potrubí. Kupříkladu v dětském bazénu na koupališti v Ostravě, kde AKAVHELP METAL aplikoval metodu trasovacího plynu, došlo k odhalení stavební chyby. Potrubí bylo nevhodně vyspádováno, zůstávala v něm voda a ta uvnitř zamrzala. To majitelům umožnilo opravu prapůvodní příčiny, místo pouhého odstranění důsledků.

Žádné vedlejší účinky

Směs vodíku a dusíku je zcela bezpečná, podíl vodíku je minimální, nehrozí tedy výbušnost, hořlavost či jakákoliv toxicita. Při provádění prací samozřejmě dochází ke striktnímu dodržování bezpečnostních pravidel. Nevzniká ani žádný odpad. Na závěr můžeme ještě zmínit velmi zajímavou možnost opravy potrubí bez nutnosti mechanických zásahů (výkop, odkrytí betonáže či zásypu...). Nezřídka je konvenční metoda oprav natolik nákladná, že je z ekonomických důvodů lepší použít tuto alternativní. Společnost AKVAHELP METAL v takovém případě provede opravu potrubí za pomocí speciální kapaliny s rozpuštěnými minerálními krystaly. Ta je ponechána v potrubí cirka 10 dní, aby cirkulovala. Postupně dochází k trvalému ucpání únikových míst.

Provedená oprava potrubí PVC spolu s „vyměněným“ kusem

Závěr

Metoda lokalizace defektů v potrubí pomocí trasovacího plynu je v současnosti bezkonkurenčně nejpřesnější. Přináší spolehlivé výsledky a rychlý postup. Nemalou výhodou je minimální nutnost mechanických či destrukčních zásahů na stavbě. Důležitý je jistě i výběr dodavatele a jeho zkušenosti. Těmi však třinecká firma AKVAHELP METAL bezpochyby disponuje. Za dlouhé roky, po které tuto metodu využívá zejména jako subdodavatel jiných bazénových společností v rámci servisních služeb, ale také jako dodavatel individuálních provozovatelů objektů či přímo majitelů, nedošlo k jediné neúspěšně zakončené zakázce.

Protiproud Fastlane
Jak připravit bazén po zimě?
20.03.2020