O společnosti

Vedení společnosti
Vedení společnostiAKVAHELP METAL spol. s r.o.

AKVAHELP Metal se již více, než 30 let věnuje projekci, výrobě, montáži a také servisu nerezových bazénů, včetně komplexní dodávky technologie úpravy vody, na přání zákazníka.

S výrobou nerezových bazénů máme bohaté zkušenosti již od roku 1992. Máme rozsáhlé znalosti v oblasti technologie zpracování nerezových ocelí, jejich tvarování, svařování a konečné povrchové úpravy. Kvalitu našich výrobků zaručuje vybudovaný systém jakosti ISO.

Ing. Albin Malyrz
Jednatel společnosti

AKVAHELP Metal se již řadu let zabývá výrobou a montáží nerezových bazénů, koupališť a aquaparků. Od počátku stavíme naši podnikatelskou koncepci a činnost na kvalitních a širokých službách zákazníkům, otevřeném a zodpovědném přístupu k jejich požadavkům. Víme, že pouze spokojený zákazník je předpokladem našeho úspěchu. Neméně důležitou součástí naší koncepce je i dobré výrobní a technologické zázemí a dobře vedení, motivovaní a spokojení zaměstnanci, bez kterých by našich úspěchů nešlo dosáhnout.

Součástí naší dlouhodobé strategie bylo i zavedení certifikovaného systému SIM. Podle dosavadních zkušeností a prověrek je certifikovaný SIM v Akvahelp Metal funkční, mezi pracovníky jsou požadavky na SIM respektovány a prováděny, a společnosti Akvahelp Metal přináší dobré výsledky přispívající k neustálému zlepšování výkonnosti, spokojenosti pracovníků a především v plnění požadavků a spokojenosti zákazníků.

V řízení vztahů se zákazníky má společnost Akvahelp Metal vedenou digitální databázovou technologii CRM. Díky efektivnímu využívání tohoto nástroje máme možnost poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi námi a zákazníkem. Tento systém nám pomáhá zajistit trvalý rozvoj společnosti Akvahelp Metal a také nárůst zakázek. Systém nám pomohl v rozíření oblasti působení i na území několika dalších států EU, což bylo a je jedním z cílů naší dlouhodobé strategie. O naplňování naší dlouhodobé podnikatelské koncepce svědčí také naše snaha o zefektivnění náročnosti a zkvalitnění našeho výrobního procesu.

Nezapomínáme ani na naše zaměstnance, kteří absolvují pravidelná školení a kurzy odpovídající jejich pracovnímu zařazení. Jedná se zejména o periodická školení v oblasti svařování, jak pravidelné přezkoušení ze zákona, svařování plazmou, svařování v ochranné atmosféře. Projekční a technologické týmy jsou pravidelní účastníci odborných seminářů o používání chemických prostředků v soukromých a veřejných bazénech, řešení problémů, legislativa podle aktuálně platných norem u získávání technických informací o chemických dávkovacích systémech, instalaci a jejich provozu a odborný seminář hydraulické ztráty, návrhy hydraulických systémů. Výpočty a správné dimenzování potrubí, umístění jednotlivých komponentů.

Projekty

Název projektu: Digitalizace společnosti AKVAHELP METAL spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_296/0023756 

Anotace projektu:

Projekt cílí na zvýšení digitalizace výrobní i projekční činnosti v oblasti nerezových bazénů. Smyslem projektu je implementovat nový ERP systém včetně výrobních i nevýrobních technologií, které pomůžou kvalitativním i kvantitativním změnám.

Politika kvality a životního prostředí  v AKVAHELP METAL spol. s r.o.

S cílem plně uspokojovat požadavky našich zákazníků, udržet a zvyšovat mezinárodně uznávanou úroveň kvality bazénů a servis se značkou AKVAHELP METAL spol. s r.o. a pro trvalé zabezpečování a zlepšování systému managementu kvality byla stanovena tato Politika kvality
a životního prostředí.

Společnosti AKVAHELP METAL spol. s r.o. se zavazuje k plnění těmto zásadám:

ZÁKAZNÍCI

 • Spokojenost zákazníka je zárukou zajištění práce do budoucna.
 • Rozvíjení dobrých a dlouhodobých obchodních vztahů se stávajícími zákazníky.
 • Efektivní komunikace, pochopení a důsledné plnění požadavků zákazníka.
 • Navázání nových kontaktů.

DODAVATELÉ

 • Aktivní prohlubování spolupráce s důrazem na včasnost dodávek, v požadované kvalitě a za přijatelnou cenu.
 • Partnerství při vytváření kvalitních nerezových bazénů a doplňujících služeb.

ZAMĚSTNANCI

 • Zaměřujeme se na zvyšování odbornosti, motivaci zaměstnanců a vhodné pracovní prostředí vybavené potřebnými zdroji.
 • Budování týmové spolupráce, delegování a určení příslušných odpovědností.

KVALITA

 • Rozvíjení společnosti se zavedeným a fungujícím systémem řízení QMS a EMS.
 • Zaměření se na zvyšování kvality výroby bazénů a servis a neustálé zlepšování.
 • Vyhodnocování plnění stanovených cílů kvality a EMS a zahrnující v sobě odpovědnost
  k neustálému zlepšování efektivnosti QMS a EMS.
 • Dokumentovaný a funkční systém kvality společnosti Akvahelp Metal spol. s r.o. je trvale prokazatelný našim zákazníkům a jiným zainteresovaným stranám.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZDRAVÍ

 • Ochrana životního prostředí a omezení ekologických dopadů na nejnižší možnou míru.
 • Dodržování požadavků platných zákonů a předpisů vztahujících se k životnímu prostředí.
 • Snižování energií a surovin s ohledem na objem výroby.
 • Minimalizování vzniku odpadů, emisí a ochrana zdrojů.
 • Dodržování všech platných požadavků legislativy ČR a EU.
 • Zdraví zaměstnanců je naší prioritou. 
 • Zaměřujeme se na systém prevence pracovních rizik a pracovních úrazů.